D1.酷播云 (HTML5播放器代码演示) 推荐使用

<div id="player"></div>
<script src="//player.polyv.net/script/player.js"></script>
<script>
var player = polyvPlayer({
wrap: '#player',
width: 800,
height: 533,
vid: 'e785b2c81c9e018296671a1287e99615_e',
});
</script>

查看演示查看演示

 

D2.酷播云 (多终端代码)

<script src='//player.polyv.net/script/polyvplayer.min.js'></script>
<div id='plv_e785b2c81c77b02bd7458d525a28208a_e'></div>
<script>
var player = polyvObject('#plv_e785b2c81c77b02bd7458d525a28208a_e').videoPlayer({
'width':'600',
'height':'338',
'vid' : 'e785b2c81c9e018296671a1287e99615_e' ,
'forceH5':true
});
</script>

查看演示使用教程

 

 

 

D3.酷播云适配宽度的范例

查看演示

 


马上注册使用 获取使用帮助

综合在线?日韩欧美?中文字幕